امکانات سفارشی سی ان سی سنگ

امکانات سفارشی سی ان سی سنگ

هد دیسک جهت اسلببری و خشن تراشی

اسپینذل دوم بصورت کپی زن

اسپیندل دوم بصورت قرینه زن

ابزار زن و پروفیل زن

وکیوم پد

تعویض ابزار اتوماتیک اسپیندل

هد دیسکپنج محور